Akcijų pasirinkimo sandorių tikroji vertė

Tikroji pasirinkimo vertė yra,

Turinys

tikroji pasirinkimo vertė yra

Turto įsigijimo kainai priskiriamos išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant su šio turto įsigijimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, taip pat savo ar sutuoktinio lėšomis įskaitant tam tikslui pasiskolintų tikroji pasirinkimo vertė yra sugrąžintą dalį atlikto turto rekonstravimo ir arba kapitalinio remonto, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išlaidos.

Dovanojimo būdu įsigytas turtas Turto įsigijimo kaina laikoma tos dovanos gavimo dieną nustatyta turto vertė pagal tikrąją rinkos kainą.

tikroji pasirinkimo vertė yra

Tikroji rinkos kaina — suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas. Pagal mainų sutartį įsigytas turtas Pagal mainų sutartį įsigyto turto kaina yra tikroji rinkos kaina.

Kai mainų sutartis yra sudaryta tarp gyventojų, tai apskaičiuoti įsigyjamo daikto tikrąją rinkos kainą turi patys tokią sutartį sudarantys gyventojai. Akcinių bendrovių, ūkinių bendrijų, žemės ūkio bendrovių likvidavimo atveju vieneto dalyviams perleidžiamas to vieneto turtas Tokio turto įsigijimo kaina yra tikroji šio turto rinkos kaina, buvusi turto nuosavybės teisės perleidimo vieneto dalyviui dieną.

tikroji pasirinkimo vertė yra

Vieneto dalyviui dėl vieneto įstatinio arba pagrindinio kapitalo didinimo nemokamai išduodamos akcijos arba padidinama anksčiau išleistų akcijų nominali vertė, pajaus vertė ar dalis Akcijų pajų, dalių įsigijimo kaina ar kainos dalis, atitinkanti akcijų nominalios vertės, pajaus vertės arba dalies vertės padidinimą yra lygi 0 nuliui. Turtas įsigytas pagal paimtą iš banko paskolą Turto įsigijimo kaina yra faktiškai patirtos išlaidos, neatsižvelgiant į tai, ar paskola jau grąžinta ar ne.

tikroji pasirinkimo vertė yra

Palūkanos, sumokėtos už suteiktą paskolą, nepriskiriamos to turto įsigijimo kainai. Įsigijimo kainą sudarančios išlaidos turi būti pagrįstos atitinkamais tai patvirtinančiais dokumentais.

tikroji pasirinkimo vertė yra

Įsigijimo kainą sudarančios įsigijimo ir rekonstravimo išlaidos turi būti pagrįstos atitinkamais tai patvirtinančiais dokumentais.