Operacinė sistema

Galimybes, jų rūšis ir savybes

Atgal Tema B Lapuočių medžių rūšių genetinių savybių išreikštumas kintančiomis ekologinėmis sąlygomis, jų adaptacinio bei selekcinio potencialo įvertinimas Project No. Expression of genetic peculiarities of broad-leaved forest tree ant ko rašomi prekybos robotai under changing environment, evaluation of species adaptive and breeding potential.

Pliūra, pagr. Baliuckas, dr.

galimybes, jų rūšis ir savybes

Petrokas, dokt. Baliuckienė, dokt. Petrokas, techn. Kniečiūnienė, T.

Operacinė sistema

Balkus Įvairiose šalyse atliekami tyrimai rodo, kad skirtingos medžių rūšys ir jų populiacijos skiriasi adaptyvinių požymių genetinės variacijos lygiu, populiacine struktūra, plastiškumu, ekologinės reakcijos pobūdžių ir kitomis eko-genetinėmis savybėmis, galinčiomis nulemti atskirų medžių rūšių adaptacijos ir net išlikimo galimybes, vykstant globaliems klimato pokyčiams bei lokaliems aplinkoms pokyčiams dėl miškininkystės technologijų, rekreacijos ir kitokios žmogaus veiklos poveikio.

Tyrimų tikslas - ištirti lapuočių medžių rūšių genetines savybes skirtingomis aplinkos sąlygomis, ir įvertinti rūšių jų rūšis ir savybes bei selekcinį potencialą. Tyrimų uždaviniai: įvertinti karpotojo beržo, paprastojo ąžuolo, juodalksnio ir paprastojo uosio populiacijų ir šeimų genotipo sąveiką su aplinka G x Ejų fenotipinį plastiškumą ir ekogenetinį jautrumą, t. Tiriama pagrindinių lapuočių medžių rūšių biologinė-genetinė medžiaga, surinkta Lietuvos populiacijose plačiame ekoklimatinių sąlygų spektre.

Tęsiamas bendradarbiavimas tarptautinėse Europos sąjungos programose FP6 programa bei užsienio projektuose atliekant tiek Lietuvos, tiek ir užsienio populiacijų Švedijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir kt.

Operacinė sistema – Vikipedija

Gautos mokslinės informacijos pagrindu numatoma įvertinti adaptacijos, evoliucijos, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo tendencijos ir galimybės globaliai besikeičiančiomis ekologinėmis sąlygomis, patikslinti dabar galiojantį provenencijų rajonavimą, patobulinti selekcijos ir genetinių išteklių programas ir metodikas, parengti rekomendacijas populiacijų genetiniam tvarumui ir, kartu, bendrajam miškų tvarumui didinti, praktinei selekcijai vystyti bei nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimui plėtoti.

Tyrimų rezultatai publikuojami tarptautinėje bei Lietuvos mokslinėje spaudoje bei pateikti internete miškininkų visuomenei. Lapuočių medžių rūšių genetiniai tyrimai bus atliekami 19 lauko eksperimentinių želdinių 33 ha plotoįkurtų skirtingomis ekologinėmis sąlygomis, bei eksperimentų klimatinėse galimybes pagrindu, o taip pat - integruojant su DNR molekulinių žymenų tyrimais. Paveldėjimo koeficientas buvo aukštas — 0, Visa tai rodo medienos kietumo ir medienos tankio selekcinio pagerinimo galimybę.

galimybes, jų rūšis ir savybes

Surasta tik nestipri genetinė koreliacija tarp medienos kietumo ir medžių augimo į aukštį bei kompleksinio selekcinio indekso taip pat yra palanki selekcijai pagal medienos kietumą vystyti.

Karpotojo beržo populiacijų palikuonių medienos kietumo, šakotumo ir augimo rodiklių matavimas eksperimentiniuose želdiniuose Dubravos EMMU Kačerginės g-ja Klimatinėse kamerose atlikti karpotojo beržo populiacijų palikuonių augimo tyrimai įvairių stresorių poveikyje parodė, kad genetinių veiksnių - populiacijų ir šeimų - įtaka medelių aukščiui, lapo pločiui ir lapų pakenkimams buvo esminė.

Skirtingos populiacijos ir šeimos pademonstravo besiskiriantį atsaką į UV-B ir O3 poveikį pagal augimą ir genetinės variacijos pokyčius populiacijų viduje.

Kas yra lygios galimybės? | Lygybė

Tokie pokyčiai juvenaliniame amžiuje stresorių poveikyje gali lemti sunkiai prognozuojamus naujai besiformuojančių populiacijų adaptacijos, tvarumo bei konkurencingumo pokyčius. Kryžminio poveikio UV-B ir O3 bandymais nustatyta kompensacinė adaptacija - pirmasis silpnas stresoriaus poveikis susilpnino antrojo stipraus poveikio neigiamą efektą. Efektyvesnė kompensacinė adaptacija pagal sėjinukų lapo plotą bei lapų pažeidimus pasireiškė, kai augalai buvo paveikti silpnomis preadaptacinėmis UV-B dozėmis.

Karpotojo beržo populiacijų C ir M, pavaizduota stulpeliais ir šeimų sėjinukų lapų pažeidimų vidurkių kitimo amplitudė pavaizduota vertikaliomis linijomis skirtinguose kombinuoto UV-B ir O3 poveikio variantuose.

Pastebėtas žymenų variacijos mažėjimas einant iš Lietuvos vakarinių jūrinio klimato link rytinių kontinentinio klimato populiacijų. DNR žymenų tyrimais nustatyta uosio populiacinė struktūra mažai siejasi su kilmės rajonais, išskirtais ekologinio ir miškų našumo zonavimo pagrindu Buvo nustatyta, kad kultūrintų kriaušių klonų morfologinių požymių įvairovė didesnė negu laukinių kriaušių klonų.

Nustatytos trys peroksidazės izoformos, kurios buvo specifinės tik kultūrintų kriaušių klonams bei hibridiniams klonams.

Patikimam laukinės kriaušės identifikavimui galimybes panaudoti daugiau fermentinių sistemų arba naudoti DNR žymenų metodus Bendradarbiaujant su partneriais iš Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto, atlikti paprastojo šermukšnio Švedijos populiacijų adaptacinių požymių genetiniai tyrimai. Visiems požymiams surastas populiacinis efektas. Bendradarbiaujant Europos Sąjungos FP6 mokslo programoje CASCADE klimatinėse kamerose ir lauko bandymuose ištirtas valgomojo kaštainio Europos populiacijų adaptacinių ir fiziologinių požymių bei genetinių galimybes geografinis genetinis kintamumas ir populiacinė struktūra.

Pagal kiekvienos populiacijos požymių adityvinę genetinę variaciją ir populiacijos divergenciją įvertintas kiekvienos populiacijos evoliucinis potencialas ir išlikimo galimybės vykstant globaliems klimato pokyčiams. Bendradarbiaujant galimybes partneriais iš Kanados miško produkcijos tyrimo instituto Forintek bei Lavalo universiteto, dvejuose eksperimentiniuose želdiniuose Kvebeke ištirti skirtingų tuopų hibridų klonų medienos kokybės požymiai, jų genetinis kintamumas, paveldėjimas bei įvertintos selekcijos galimybės.

Nustatyti patikimi skirtumai tarp tuopų hibridų pagal sausą biomasę, medienos tankį ir susitraukimą džiūnant. Atliktų tyrimų rezultatai tais metais publikuoti 4-se straipsniuose tarptautiniuose recenzuojamose mokslo žurnaluose su ISI citavimo indeksu, įtrauktuose į WOS duomenų bazes, 7-se straipsniuose recenzuojamoje tarptautinėje ir Lietuvos spaudoje, bei pateikti 5-se naujuose parengtuose spaudai straipsniuose.

  • Uždirbk greitai 30
  • Kaip padaryti nepilnametę internete
  • Pertraukimai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Pertraukimai yra svarbus aspektas operacinėje sistemoje, tai yra veiksmingas būdas operacinei sistemai bendrauti su aplinka.

Plėtojant tyrimų ilgalaikę eksperimentinę bazę, skirtinguose Lietuvos miško gamtiniuose jų rūšis ir savybes m buvo įveisti paprastojo uosio šeimų iš ties Lietuvos populiacijų ir šeimų iš os vakarų Europos populiacijų trijų eksperimentinių želdinių serija Kėdainių, Telšių ir Pakruojo miškų urėdijose, viso 8,5 ha plote bei bekočio ąžuolo 0,04 ha plote ir paprastojo jų rūšis ir savybes 0,09 ha plote populiacijų palikuonių jų rūšis ir savybes trumpalaikiai bandymai Dubravos EMMU.

Nustatyta, kad ankstyvesne augimo pradžia pasižyminčios populiacijos ir šeimos buvo geresnės sveikatingumo būklės 3 pav. Populiacinis ir šeimų efektas adaptacinių požymių kintamumui buvo patikimas. Genotipo ir aplinkos sąveika buvo patikima bet nestipri.

Tik Šakių ir Kupiškio populiacijoms buvo būdinga tiek didelė adaptacinių požymių, tiek ir molekulinių RAPD žymenų genetinė variacija, o kitose populiacijose šių požymių genetinės variacijos mastai skyrės. Paprastojo uosio Lietuvos ir vakarų Europos populiacijų palikuonių medelių sveikatingumas būklė ir pumpurų sprogimo fenologija skirtinguose eksperimentiniuose želdiniuosee Jų rūšis ir savybes kameros atlikti paprastojo uosio populiacijų palikuonių šeimų tyrimai parodė, kad ozono O3 poveikis buvo patikimas tik lapų pažeidimų požymiams.

Genetinių veiksnių — populiacijų ir šeimų — įtaka buvo esminė tik medelių aukščio prieaugiui.

galimybes, jų rūšis ir savybes

Praėjus metams svetainės, kuriose uždirbama pinigų eksperimento, atsirado patikimi skirtumai tarp populiacijų pagal medelių aukštį. Šeimų įtaka buvo patikima ir aukšta medelių aukščiui, bet nestipri skersmeniui ir aukščio prieaugiui. Ozono poveikis sumažino medelių aukščio genetinę variaciją 4 pav. Skirtingos populiacijos ir šeimos pademonstravo besiskiriantį atsaką į ozono poveikį galimybes požymių išreikštumo ir požymių genetinės variacijos pokyčius.

Galimybes peroksidazės izofermentinės sudėties kaitą pusiausibų šeimose nustatyta, kad homogeniškiausioms šeimoms, kurių motinmedžiai buvo su dygliais, būdingas didesnis identiškų genotipų procentas lyginant su heterogeniškiausiomis šeimomis, kurių motinmedžiai buvo be dyglių. Identiškų genotipų nustatymas rodo, kad šalia lytinės reprodukcijos, galima ir nelytinė reprodukcija.

Įvertinus LSDI kolekcijų kriaušės klonų lapų peroksidazės izofermentinės sudėties skirtumus nustatyta, kad Pietvakarių Lietuvoje savaime plintančios kriaušės yra ne tarprūšiniai miškinės kriaušės Pyrus pyraster ssp. Neigiama koreliacija tarp medienos tankio ir rievių pločio rasta tik dviejuose iš keturių želdinių ir ši mažėjo amžiaus bėgyje. Augavietės efektas medienos savybių požymiams amžiaus bėgyje didėjo.

Sparčiausiu augimu pasižymėjo Radviliškio ir Jonavos, o Kauno želdiniuose - Kuršėnų, Kaišiadorių bei Marijampolės, Šiaulių želdiniuose — Kačerginės ir Plungės juodalksnio populiacijų palikuonys.

Diskriminacija — tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, taip pat seksualinis priekabiavimas dėl lyties. Diskriminacijos rūšys: Tiesioginė diskriminacija — tai elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui. Netiesioginė diskriminacija — tai veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi galimybes apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, jų rūšis ir savybes normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Priekabiavimas — tai nepageidaujamas elgesys, kai lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. Seksualinis priekabiavimas — tai nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.

Geriausiu išsilaikymu ir palikuonių būkle visur išsiskyrė Radviliškio, Kauno želdiniuose - Panevėžio, Šakių ir Kuršių Nerijos, o Šiaulių želdiniuose — Tauragės, Plungės ir Šilėnų populiacijos. Tirtų beržo populiacijų tarpe sparčiausiu augimu visuose eksperimentiniuose želdiniuose pasižymėjo Kazlų Rūdos, Trakų, Pakruojo ir Žemaitijos NP populiacijų palikuonys.

Pagal tirtus palikuonių požymius nebuvo rasta patikimų Kalninės guobos tarppopuliacinių skirtumų.

Lietuvos miško genetiniai ištekliai in-situ

Populiacijos skiriasi ne tik pagal požymių išraišką, bet ir požymių adityvinę genetinę variaciją populiacijų viduje, todėl jų genetinės jų rūšis ir savybes bei praktinės selekcijos jose galimybės yra nevienodos — jos didžiausios didžiausia genetine variacija pasižyminčiose populiacijose.

Didžiausia galimybes požymio - pumpurų sprogimo fenologijos adityvine genetine variacija CVA ir kartu — genetinės adaptacijos galimybes, pasižymi Marijampolės, Jonavos, Kuršėnų bei Panevėžio juodalksnio populiacijos Kauno želdiniuose, o Šiaulių želdiniuose - Radviliškio, Šiaulių ir Pajiesio populiacijos. Patikimas ir gana stipriai išreikštas genotipo populiacijų arba šeimų lygmenyje ir aplinkos blokų ir eksperimentinių želdinių lygmenyje sąveikos variacijos komponentas indikuoja, kad esama genetinės variacijos pagal ekologinę elgseną — populiacijos bei šeimos skiriasi reakcijos į skirtingas aplinkos sąlygas stiprumu ir pobūdžiu, ir kad esama specifinės adaptacijos tam tikroms aplinkos sąlygoms.

Skirtingoms populiacijoms būdinga nevienodos ekologinės elgsenos šeimyninė sudėtis: populiacijos skyrėsi pagal šeimų proporcijas, turinčių vienokį ar kitokį adaptacijos tipą, atsako stiprumą ir ekogenetinį stabilumą.

Šeimų adaptacinės elgsenos skirtingumas įtakojo ir genetinės variacijos kitimą populiacijose priklausomai nuo išbandymo gamtinių sąlygų: pvz. Atlikus tikrai greitai uždirbk milijoną juodalksnio populiacijų palikuonių adaptacinių požymių faktorinę ir klasterinę analizes išryškėjo 4-ios populiacijų grupės.

Labiausiai išsiskiriančiomis buvo vakarinės Lietuvos Kuršių Nerijos ir Plungės populiacijų šaka ir Jonavos ir Kačerginės populiacijų šaka. Jų rūšis ir savybes trečiąją galimybes gana geografiškai tolimos populiacijos iš Vidurio lygumos, o į ketvirtąją grupę -centrinės ir pietvakarinės Lietuvos populiacijos 5 Pav. Juodalksnio populiacijų panašumo pagal palikuonių adaptacinius, augimo ir kokybės požymius apjungiančius faktorius dendrograma.

The dendrogram of Lithuanian black alder populations based on 3 factors integrating adaptive, growth, and quality traits of progenies. Tuopų hibridų, testuotų 4-se kloniniuose želdiniuose, tarpe didžiausiu produktyvumu pasižymėjo Populus trichocarpa x P. Tyrimų rezultatai pateikiami 4-se tais metais publikuotuose bei priimtuose spaudai leidiniuose su ISI citavimo indeksu, įtrauktuose į WOS duomenų bazes, bei 4-se straipsniuose leidiniuose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes.